North Sulawesi 2015 - Gordon Smith

Green Turtle

turtle