North Sulawesi 2015 - Gordon Smith

Chromodoris fidelis

nudibranch