North Sulawesi 2015 - Gordon Smith

Banded Sea Krait

sea snakekrait